Sunum

Stratejik açıdan dünyanın en önemli bölgelerinden olan Kafkasya, coğrafik olarak batıda Azak Denizi’nin güneydoğusunu oluşturan Taman Yarımadası’ndan doğuda, Hazar Denizi’nin batısında bulunan Apşeron Yarımadası’na; kuzeyde Don ve Kuma ırmakları ağzı bölgesinden güneyde Aras Irmağı’na ve Kars Platosu’na kadar uzanan; kuzeyde “Büyük Kafkaslar” güneyde “Küçük Kafkaslar” dağlarıyla kaplı yaklaşık 440.000 km2’lik bir alandır. Don Nehri Kafkasya’nın kuzey sınırını, Aras Nehri ise güney sınırını oluşturmaktadır.

Kafkasya Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde çok önemli bir geçiş noktasıdır. Kuzeyde Rusya’nın içlerinden başlayıp güneyde Anadolu, Ortadoğu ve Afrika’ya yönelen eski ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği yerdedir. Doğuda Çin ve  Orta Asya steplerinden başlayıp batıda Avrupa ve Akdeniz’e kadar uzanan tarihi “İpek Yolu” da Kafkasya üzerinden geçer.

Kafkasya, kendine özgü coğrafik yapısıyla Asya, Avrupa ve Ortadoğu üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu gibi önemli denizlere giden yolların kavşağında enerji ve ulaştırma koridorlarının kesiştiği yüksek öneme sahip bir coğrafyada yer almaktadır.

Kafkasya bölgesinin en önemli özelliği birçok farklı etnik grubu içerisinde barındırmasıdır. Dağlık yapısı etnik grupların belirli noktalarda yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Kafkasya, içerisinde barındırdığı dil çeşitliliği ile de dünyanın ender bölgelerinden birisidir. Dini yapı olarak da sahip olduğu çeşitlilik bölgeyi dünyanın diğer bölgelerinden ayırmaktadır.

Jeostratejik öneminden dolayı bölge tarih boyunca Hunlar, Araplar, Bizans, Moğollar, Osmanlı, İran ve Rusya gibi yükselen büyük güçlerin sürekli ilgi alanında olmuştur. Büyük güçlerin tarih boyunca bölge üzerinde denetim ve nüfuz kurma mücadeleleri Kafkasya’yı etnik, kültürel ve politik anlamda derinden etkilemiş ve şekillendirmiştir.

Kafkasya bölgesi,  “Kuzey Kafkasya” ve “Güney Kafkasya” olmak üzere iki farklı bölgeye ayrılmaktadır. Kuzey Kafkasya, Rusya Federasyonu’nun parçası olan Adıgey, Dağıstan, Kabardino-Balkar, Karaçayevo-Çerkez, Kuzey Osetya, İnguşetya ve Çeçenistan gibi cumhuriyetlerden oluşmaktadır. Güney Kafkasya ise SSCB’nin dağılması ile bağımsızlıklarına kavuşmuş olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan devletlerinden oluşmaktadır.

SSCB’nin dağılması sonrasında Güney Kafkasya’da bağımsızlığına kavuşan devletler ve ortaya çıkan yeni dengeler; hem bölge devletlerinin hem de bölgede çıkarları olan devletlerin dış politika davranışlarına önemli etkide bulunmaktadır.

Günümüzde Kafkasya, sahip olduğu zengin kaynakları, jeopolitik konumu, jeostratejik önemi ve çok etnikli ve çok kültürlü yapısı, bağımsızlık mücadeleleri, etnik çatışmalar ve Ortadoğu’dan sonra dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu Hazar Denizi havzasına yakınlığı sebebiyle ile öncelikli bir bölgedir.

Jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik öneminden dolayı tarih boyunca büyük güçlerin nüfuz mücadelesinin alanı olması Kafkasya bölgesi küresel güvenlik açısından öncelikli bir konuma sokmaktadır.

“Yeni İpek Yolu Projesi”, “Bakü-Tiflis-Ceyhan” (BTC) Petrol Boru Hattı, “Bakü-Tiflis-Erzurum “ (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı “Bakü-Tiflis- Kars” (BTK) demiryolu hattı, “TRACECA” (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru), “INOGATE” (Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı) ve “Kuzey- Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru” gibi önemli projeler Kafkasya bölgesinin önemini arttıran etkenlerdir. Kafkasya’nın coğrafik olarak Ortadoğu, Afganistan, Irak ve İran gibi sıcak bölgelere olan yakınlığı stratejik önemini daha da arttırmaktadır.

SSCB’nin dağılması sonrasında Kafkasya’da jeopolitik bir güç boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu güç boşluğunu doldurmak için bölgesel ve küresel güçlerin benzer veya farklı araçlarla bölge üzerinde etkinlik kurma çabaları dikkat çekmektedir.

Türkiye, karşılıklı saygı ve içişlerine karışmamama ilkesinden hareketle, Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Böylece İkili ve çok taraflı işbirliğini yaygınlaştırarak bölgede barış, güvenlik ve istikrarın tesisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


Türkiye'nin Kafkasya'ya yaklaşımı, bölge ülkelerinin katılımıyla kapsamlı işbirliğinin kurulması çerçevesinde, söz konusu ülkelerin bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, toprak bütünlüklerinin korunması ve ekonomik potansiyellerinin hayata geçirilmesine önem atfetmektedir. Türkiye, ayrıca bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleşmelerini aktif biçimde desteklemektedir.


Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana akılcı, gerçekçi ve hiçbir ayrım gözetmeksizin Kafkasya ülkeleri ile kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için dostane ilişkilerini her zaman sürdürmüştür. Kafkasya’daki çözümlenememiş Yukarı Karabağ, Güney Osetya ve Abhazya ihtilafları, hem bu bölgenin hem de Avrasya’nın güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye, Kafkasya ülkelerindeki tüm ihtilafların barışçı yollardan çözümünün bu ülkelerdeki siyasi istikrara ve ekonomik refaha katkıda bulunacağına, ayrıca ikili ve bölgesel işbirliği için yeni ufuklar açacağına inanmaktadır.


Tüm bu nedenlerden dolayı Kafkasya’da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, sürdürülmesi, yeni güvenlik anlayışlarının benimsenmesi ve karşılıklı sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla; Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Astana Avrasya Ulusal Devlet Üniversitesi, Bilgesam ve Caucasia International Dergisi’nin ortaklığı ile III. Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Kafkasya) Kongresi’nin düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.


26-27 Nisan 2011 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde düzenlenecek Kongre, Üniversitelerimiz ile ülkelerimiz arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek yeni işbirliği ve yatırım olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine katkı ve destek verebilecektir. Kongreye bildiri ile katılmanızı bekler, engin saygılarımızı sunarız.

 

 

Amaçlar 

26-27 Nisan 2012 tarihlerinde Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde düzenlenecek olan Uluslararası Kafkas Kongresi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda planlanmıştır:

 • Kafkasya’daki güncel güvenlik sorunlarının tespiti ve analiz edilmesi
 • Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği’nin, Kafkasya’ya yönelik güvenlik yaklaşımları ve bunların Kafkasya güvenliğine etkileri
 • Kafkasya’da sürdürülebilir güvenliğin, barış ve istikrarın tesisi konusunda Türkiye’nin rolünün analiz edilmesi ve bu konuda uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi
 • Kafkasya’da organize suçlar, yasa dışı göç, terör gibi güvenliği, barışı ve istikrarı bozan unsurlara karşı ortak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi
 • Kafkasya’da kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması
 • Kafkasya’da yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve yeni yatırım işbirliğinin geliştirilmesi
 • Kafkasya’da yaşanan silahlı çatışmalarda uygulanacak çatışma analizinin yapılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
 • NATO ve AB’nin Kafkasya ile ilgili diyalog ve işbirliği süreçlerinin incelenmesi
 • ABD’nin Kafkasya politikasındaki son gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Rusya Federasyonu’nun Kafkasya politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • AB’nin Kafkasya Politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Çin’in Kafkasya Politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Türkiye’nin Kafkasya Politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • İran’ın Kafkasya Politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Kafkasya’daki BM Barış Güçlerinin konumu ve görevlerinin incelenmesi
 • Kafkasya nüfus, iklim değişikliği ve hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol açtığı sorunların değerlendirilmesi
 • Kafkasya petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya enerji arzı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Kafkasya’da enerji nakil hatlarının ve bu hatların güvenliğinin Dünya enerji arzı açısından incelenmesi
 • Kafkasya’nın etnik yapısı ve bunun Kafkasya’nın güvenliğine etkileri
 • Kafkasya’da dil çeşitliliği ve bunun Kafkasya’nın güvenliğine etkileri
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Kafkasya politikaları ve yeni açılımları
 • “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı” girişimleri ve geleceği
 •  Kafkasya ile AGİT çerçevesinde çalışmalar yürüten Minsk Grubu’nun faaliyetleri
 • Kafkasya’da yaşanan iç ve dış göçlerin, nüfus hareketlerinin politik ve ekonomik analizinin yapılması
 • Dünyanın farklı ülkelerindeki Kafkas diasporalarının durum analizlerinin yapılması ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi

 

Metodoloji 

Kongrede değişik ülkelerden gelen bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar oturumlarda tebliğler sunacaklardır.
Beşer konuşmacının yer alacağı her bir oturumun toplam süresi 90 dakika olacaktır. Her konuşmacıya 15 dakikalık tebliğ sunum süresi verilecektir. Oturumların sonunda, kalan süreye bağlı olarak 15 dakikalık soru-cevap bölümü yer alacaktır. Böylece dinleyicilerin interaktif katılımları ve katkıları sağlanabilecektir.
Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.
Tebliğ özetlerinin, en geç 09 Mart 2012 Cuma gününe kadar 200 kelimeyi aşmayacak ve akademik yazım kurallarına uygun olacak şekilde arda.ercan@kocaeli.edu.tr veya bilge.hamarat@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen tebliğler 19 Mart 2012 Pazartesi günü ilan edilecektir. Tebliğlerin tam metinlerinin ise en geç 20 Nisan 2012 Cuma gününe  kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kongre Tebliğleri

Kongrede tebliğ sunanlara, bütün tebliğlerin özetlerinin bulunduğu flash disk verilecektir. Ayrıca Kongre Tebliğlerinin tam metinleri kongre sonrasında basılarak yayın haline getirilecektir.

 

Sunulan İmkanlar 
 • Türkçe-İngilizce simültane tercüme (Büyük Salon),
 • Konuşmacılar ve katılımcılar için öğle yemeği ve akşam yemeği,
 • Yurt dışından gelecek olan konuşmacılar için İstanbul Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kocaeli’ne ulaşım hizmeti,
 • Tüm konuşmacılar ve katılımcılar için Kocaeli’ndeki konaklama yerleri ile Kongre Merkezi arasında ulaşım hizmeti,
 • Yaka Kartı ve Katılım sertifikası,
 • Dosya, bloknot, kalem
 •  Çanta
 •  Flash disk
 • Power Point, yansı vb. elektronik imkanlar.
Not: Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

Konaklama için Kongre katılımcılarına otellerde %30 veya %40 indirim yapılması konusunda ilgili otel yöneticileri ile anlaşma yapılmıştır.

 

Katılım Ücreti 

 

Bildiri gönderecek adayların ve diğer katılımcıların konferansa kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılım ücreti 50 Euro veya karşılığı Türk Lirası’dır. Ücretli olarak herhangi bir işte çalışmayan Lisansüstü öğrencileri için katılım ücreti 25 Euro veya karşılığı Türk Lirası’dır. Ödemeleriniz için aşağıdaki hesap numaraları yada Paypal butonunu (5 Euro Masraf) kullanabilirsiniz.

Ücretlerin 09 Nisan 2012 Pazartesi gününe kadar yatırılması gerekmektedir.

TL HESAP BİLGİLERİ:

TL
TC ISBANK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ

KOÜ ULUSLARARASI KAFKASYA HESABI

2407 502332

IBAN TR

TR54 0006 4000 0012 4070 5023 32

EURO HESAP BİLGİLERİ:

Euro Account
TC ISBANK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

2407 0030528

IBAN

TR05 0006 4000 0022 4070 0305 28

 

KATILIM BEDELİ/ FEE
55 EURO
 

 

 Yer

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası Kültür ve Kongre Merkezi,

Umuttepe Yerleşkesi, 41380 – KOCAELİ / TÜRKİYE.

 

 

 Tarih

26-27 Nisan 2012

 

 

 

 

web design : Arda ERCAN